Για ηθοποιούς 
Με λίγα λόγια, το Φαινόμενο της Σπείρας είναι μια τεχνική που αποτελείται από: 
1) Την εικονοποίηση του λόγου με σκοπό τη σωματοποίησή του. Το ΣΩΜΑ του ΛΟΓΟΥ και η ελεύθερη ροή του στον εσωτερικό χώρο του ηθοποιού και τον εξωτερικό χώρο της σκηνής και των θεατών. Από το μυαλό στο σώμα, στην ψυχή, στο πνεύμα, στο στόμα. Ο ελεύθερος συνειρμός ενός ήδη γραμμένου κειμένου και η ανάδυση του από κάτω κειμένου. Τι λέμε και τι εννοούμε, σκεφτόμαστε και κατ’ επέκταση νιώθουμε. Πώς επιτρέπουμε στο κείμενο να τρέξει χωρίς προκατασκευασμένες παρεμβολές, και ολόκληρη η ύπαρξη του ηθοποιού να είναι σε απόλυτη λειτουργία και υψηλή δόνηση. 
2) Τη δημιουργία ενός σωματικού κώδικα επικοινωνίας της ομάδας που στηρίζεται στη δυναμική της περιφερειακής όρασης. Η μη λεκτική επικοινωνία που δημιουργείται από  το σύστημα, και παράλληλα το οργανώνει, το ενδυναμώνει και το ανακουφίζει. Είσαι ενεργό μέλος της ομάδας, βρίσκεις τον χώρο σου και τη φωνή σου. Μαθαίνεις να συνυπάρχεις και αντέχεις να ξεχωρίζεις.  
3) Την ανάπτυξη μιας πνευματικής περιοχής για την κατανόηση των ποιητικών κειμένων και τη δημιουργία προσωπικής επαφής μαζί τους. Η ψυχολογική ισορροπία του ηθοποιού, ο έλεγχος των ορίων και η εμπιστοσύνη σε μια εργασία προσωπική μεν αλλά όχι ψυχολογική, οδηγεί σε εμβάθυνση  ενεργειακή και πνευματική σε αυτά τα κείμενα, και κατ’ επέκταση στην καλλιτεχνική εξέλιξη του ηθοποιού. 
Το Φαινόμενο της Σπείρας λειτουργεί  τόσο στο εκπαιδευτικό μέρος των εργαστηρίων όσο και στην ευρύτερη αισθητική τους. Με εμπιστοσύνη στη δύναμη της τελετουργίας, η κάθε συνάντηση έχει διαφορετικές δονήσεις και επίκεντρο, ζητώντας από τα μέλη ενεργητική συμμετοχή και καλλιτεχνική ετοιμότητα. 
Τι προκαλεί το Φαινόμενο της Σπείρας, πώς παράγεται οργανικά και τι θεραπευτικές ιδιότητες έχει; Πώς το συλλογικό ασυνείδητο αντιδρά σε ένα καθοριστικό σκηνικό γεγονός; Πώς αντιδρά το ΣΩΜΑ του συνόλου; Πώς τελικά λυτρώνεται ένα σύστημα αλλά και ο πρωταγωνιστής από αυτή την αποδέσμευση ενέργειας; Τι δυναμικές παρέχει η σύμβαση της τελετουργίας και πώς ενδυναμώνει προστατεύοντας τα μέλη της ομάδας;  
Ερωτήματα σαν αυτά καλούμαστε να απαντήσουμε κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, που ο πυρήνας τους είναι η σωματική δράση και μια ασκησιολογία στοχευμένη στην ενδυνάμωση της ομάδας, την ατομική αφύπνιση, την προσωπική εξέλιξη, αλλά και τη συνείδηση του Όλου. Μια σκηνική ενηλικίωση με οδηγό το παλαιότερο είδος θεατρικής πράξης. 
Τα εργαστήρια ποικίλλουν σε διάρκεια και θεματική, ανάλογα με τη σύσταση και το ζητούμενο της εκάστοτε ομάδας. Απευθύνονται σε επαγγελματίες ηθοποιούς που θέλουν να  συνεχίσουν την εργασία πάνω στα σκηνικά τους εργαλεία και να διατηρήσουν υψηλό ενεργειακό επίπεδο για παραστάσεις ή ακροάσεις όπου συμμετέχουν. Απευθύνονται σε φοιτητές δραματικών σχολών που αναζητούν έναν έξτρα εκπαιδευτικό χρόνο για εξειδίκευση και ανάπτυξη της σκηνικής τους εμπειρίας. Τέλος, απευθύνονται σε ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί επισταμένως με το σώμα και τη φωνή τους και έχουν εξοικειωθεί με τη σωματική θεατρική εργασία.  
Ενδεικτικά, το εργαστήριο (ανεξαρτήτως διάρκειας) αποτελείται από τέσσερις ενότητες:
1η ενότητα: Εκγύμναση, προπόνηση, δημιουργία ενός δυνατού, ικανού σώματος. Οι ασκήσεις εδώ ποικίλλουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επικοινωνία των μελών, στη δημιουργία ισχυρής ομάδας και στη δυνατότητα υποστήριξης του συνόλου και των αναγκών μιας κοινοτικής σκηνικής συνύπαρξης. Περιλαμβάνονται πολλές ασκήσεις φωνής και σώματος με σκοπό το χτίσιμο της τεχνικής του ανοιχτού θεάτρου.
2η ενότητα: Ανάλυση του εκάστοτε έργου που έχει επιλεγεί. Αυτοσχεδιασμοί πάνω στο κείμενο και συνθέσεις σκηνικού υλικού. Σκοπός εδώ, η εκπαίδευση στο καθαρά υποκριτικό κομμάτι, που ενδυναμώνει τον κάθε συμμετέχοντα  ξεχωριστά και βοηθάει στην πρακτική κατανόηση των κειμένων. Σε αυτή τη φάση, ζητούμενο είναι η ανακάλυψη της ιδιαιτερότητας κάθε μέλους και η ανάδειξη της ιδιομορφίας του.
3η ενότητα: Χρόνος για ενδοσκόπηση της εργασίας. Σε αυτή τη φάση παροτρύνονται οι συμμετέχοντες να συνδέσουν προσωπικές τους εμπειρίες με τη θεματολογία που αναδύεται από το υλικό του έργου. 
4η ενότητα: Παρουσίαση του υλικού του εργαστηρίου σε μορφή παράστασης ή ανοιχτού μαθήματος, με στόχο την αναγνώριση της εργασίας σε προσωπικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Η ώρα του μοιράσματος της εμπειρίας. 

For actors:
The Spiral Effect is a technique that consists of:
1) The visualization of speech in order to embody it. The BODY OF SPEECH and its free flow inside the actor and outside the stage and the spectators. From the mind to the body, to the soul, to the spirit, to the mouth. The free association of a written text and the subtext. What we say and what we mean, we think and consequently we feel. How do we allow the text to surf without prefabricated interference, while the whole existence of the actor is in perfect operation and high vibration.
2) The creation of a physical communication code of the team based on the dynamics of peripheral vision. The non-verbal communication created by the system, and at the same time organizes, strengthens and relieves it. You are an active member of the team, you find your space and your voice. You learn to Co-Exist and bear to Stand Out.
3) The development of a spiritual area and empathy of the poetic texts and the creation of personal contact with them. The psychological balance of the actor, the control of the limits and the confidence in a work that is personal but not psychological, leads to a deepening energy and spirituality, and an artistic development of the actor.
The Spiral Effect works both in the educational aspect of the workshops and in their wider aesthetics. With confidence in the power of the ritual, each meeting has different vibrations and focus, asking members for active participation and artistic readiness. What causes the Spiral Effect, how it is produced organically and what healing abilities it has. How the collective unconscious reacts to a defining stage event. How the BODY of the whole reacts. How a system and the protagonist are finally freed from this release of energy. What dynamics does the ritual contract provide and how does it strengthen by protecting the members of the group.
Questions like these are asked to be answered during the workshops, whose core is physical activity and an exercise program. The aim is:  strengthening the team, individual awakening, personal development and the consciousness of the Whole. The workshops vary in duration and theme, depending on the composition and the request of each group.
They are aimed at professional actors who want to continue working on their stage tools and maintain a high energy level for performances or auditions where they participate. They are addressed to students of Drama schools who are looking for an extra educational time for specialization and development of their stage experience. Finally, they are addressed to people who have been intensively involved with their body and voice and have become familiar with physical theatrical work.
Indicatively, the laboratory (regardless of duration) consists of four sections:
1st unit: Training, creating a strong capable body. The exercises here vary. Particular emphasis is placed on the communication of the members, on the creation of a strong team and the possibility of supporting the whole and the needs of a community stage coexistence. Many voice and body exercises are included in order to build the technique of open theater.
2nd unit: Analysis of the respective project that has been selected. Improvisations on the text and compositions of stage material. The purpose here is the acting training that empowers each participant individually and helps in the practical understanding of these texts. In this phase, the discovery of the uniqueness of each member is investigated.
3rd unit: Time for introspection of the work. In this phase, the participants are encouraged to connect their personal experiences with the topics that emerge from the project material.
4th unit: Presentation of the material of the workshop in the form of a performance or an open lesson, with the aim of recognizing the work on a personal and social level. The time to share the experience.


You may also like

Back to Top