LAS BACANTES – Arica Chile 2017
Τον Σεπτέμβριο του 2017 επισκέφτηκα για πρώτη φορά, μετά από πρόσκληση του Fernando Montanares Letelier, σκηνοθέτη και δημιουργού του Centro MB2 para la Experimentación de las Artes, την περιοχή της Αρίκα στη Βόρεια Χιλή. Ο Fernando, με την ικανότητά του να προωθεί τις ιδέες και να παράγει αποτέλεσμα, με έφερε στην περιοχή του και μου εμπιστεύτηκε την άρτια οργανωμένη ομάδα του. 

    Σκοπός της επίσκεψής μου, ένα εργαστήριο Αρχαίου Δράματος που απευθυνόταν στην ομάδα θεάτρου του ΜΒ2. Μια ομάδα που αποτελείτο από παιδιά 15 χρονών, μέχρι και ηθοποιούς 32 χρονών. Η περιοχή, αν και απομακρυσμένη, έχει αρκετή θεατρική κίνηση, κυρίως λόγω της δραστηριότητας του Fernando και του κέντρου του. Μάλιστα εκείνη τη χρονιά βραβεύτηκε  για αυτή του τη δράση με το κρατικό βραβείο Premios Regionales de Arte y Cultura 2017. 

     Με τον Fernando είχαμε γνωριστεί τρία χρόνια νωρίτερα, στο Πάπιγκο της Ηπείρου, όπου παρακολούθησε το Apprentice Program της ομάδας θεάτρου One Year Lease (με έδρα στη Νέα Υόρκη και καλλιτεχνική διευθύντρια την Ianthe Demos), με την οποία συνεργάζομαι τα τελευταία έξι χρόνια ως εκπαιδευτικός. Η σύνδεσή μας ήταν δυνατή και νιώσαμε ότι μιλούσαμε την ίδια καλλιτεχνική γλώσσα. Έτσι, φρόντισε με δική του πρωτοβουλία να με καλέσει στην περιοχή του για να διδάξω στην ομάδα του αυτό που θεώρησε ότι ήταν το πιο χρήσιμο εργαλείο, την ομαδική εργασία με όχημα τον χορό της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας.  
 
     Ξεκινήσαμε λοιπόν να δουλεύουμε, καθημερινά και εντατικά, καταλήγοντας μετά από δέκα μέρες σε ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα πάνω σε μια διασκευή των «Βακχών» στα ισπανικά. Το υλικό των μαθημάτων το είχα οργανώσει και μεταφράσει ήδη από την Ελλάδα. Επίκεντρο αυτής της διασκευής ήταν τα χορικά μέρη του έργου και η σχέση Πενθέα – Διονύσου ως ένα είδος αναζήτησης της ταυτότητας του νέου ανθρώπου. Εστίασα ιδιαίτερα στην έννοια της βακχείας και της έκστασης, μια έρευνα που με αφορά πολύ εδώ και χρόνια και  αισθάνομαι ότι αποτελεί κλειδί στην εκπαίδευση νέων ηθοποιών σε όλες τις χώρες του κόσμου.                         Βρίσκοντας την προέλευση της μέθεξης, με τη βοήθεια μελωδιών και κυρίως ρυθμικών μοτίβων, ανακαλύπτεις έναν τρόπο σκηνικής παρουσίας και επικοινωνίας γεμάτο ανιδιοτέλεια και ένταση. 

     Το ευχάριστο σε αυτή τη συνεργασία ήταν ότι η ομάδα ήταν πολύ καλά εκπαιδευμένη και έτοιμη για σωματική εργασία υψηλών προδιαγραφών, μιας και ο Fernando δουλεύει με τη μέθοδο Suzuki (απόφοιτος της σχολής SITI Company της Anne Bogart και του Suzuki). Έτσι, από την  αρχή προχωρήσαμε σε έννοιες όπως: υπάρχω ολόκληρος μέσα στην ομάδα, δίνω όλη μου την ενέργεια όντας χαλαρός, ακούω και αρθρώνω λόγο. Είχα «φέρει» μαζί μου από την Ελλάδα δύο μουσικές προτάσεις ελληνικής προέλευσης, δύο παραδοσιακά τραγούδια της ξενιτιάς, τα οποία χρησιμοποιήσαμε διασκευασμένα και με ισπανικό στίχο. Τα ρυθμικά μοτίβα  όμως της παράστασης, καθώς και κάποιες άλλες μελωδίες προέκυψαν από παραδοσιακά στοιχεία της Λατινικής Αμερικής, όπως ο χορός Tinku, παραδοσιακός βολιβιανός, και η Cueca, ένα είδος αντικριστού χορού που τον συναντάς σε όλα τα μέρη της Χιλής, στην αστική αλλά και στην αγροτική του μορφή. Είχα την τύχη να βρεθώ εκεί κατά τη διάρκεια της εθνικής γιορτής της Ανεξαρτησίας (18 Σεπτέμβρη) και να παρακολουθήσω παραδοσιακά δρώμενα και χορούς. Με τα μέλη της ομάδας επισκέφτηκα τα σημαντικά για αυτούς μέρη και μιλήσαμε για τα θέματα που τους απασχολούν. Συνθέσαμε τελικά ένα δρώμενο διάρκειας 40 λεπτών, που αφορούσε σε όλη την ομάδα και κατ’ επέκταση σε όλη την κοινότητα της Αρίκα, η οποία υποστήριξε με την παρουσία της τις δύο παραστάσεις που δώσαμε. 
Fernando Montanares Letelier
Antonina Valderrama Sáez
Berta Aurora Reyes Plaza
Paloma De Galvez
Juan Pablo Rivera Moragrega
Krashna Noguera
Valeria Vargas
Sasha Veliz Pinto
Conny Alexsandra Malla
Antonio Geovanni
Kasumi Hayashida
Jean Pierre Leveque
Paloma Godoy Espinoza
Valentina Aguilar Saez
Vannia Hernández
Percussions: Nicolas Matías Valderrama Saez
Light design: David Alejandro Cordova Patiño

LAS BACANTES – Arica Chile 2017
In September 2017, I visited for the first time, at the invitation of Fernando Montanares Letelier, director and creator of Centro MB2 para la Experimentación de las Artes, the region of Arica in northern Chile. Fernando, with his ability to promote ideas and produce results, brought me to his area and trusted me with his well-tuned team.

      Purpose of my visit, an Ancient Drama workshop addressed to the MB2 theater group. A group consisting of 15 year old children, up to 32 year old actors. The area, although remote, has a lot of theatrical life, mainly due to the activity of Fernando and his center. He was awarded for this action with the state award Premios Regionales de Arte y Cultura 2017.

     Fernando and I met three years ago in Papigo, a Greek mountain village, where he attended the Apprentice Program of One Year Lease Theater Company (based in New York – artistic director: Ianthe Demos) with whom I have been working for the last six years as a teacher. Our connection was strong and we felt that we spoke the same artistic language. So he took the initiative to invite me to his area in order to teach his group what he considered to be the most useful tool, teamwork with the vehicle of the CHORUS of Ancient Greek Tragedy. 

    We ended up working for ten days daily and intensively, and we produced a very interesting result, an adaptation of “Bacchae” by Euripides in Spanish. I had written and translated this material in Greece. The focus of this adaptation was the choral parts of the work, and the relationship between Pentheus and Dionysus, as a kind of search for the identity of the young man. I have focused a lot on the concept of non verbal communication and the essence of  ecstasy, a research that has started many years ago and has been the key to my educational method for young actors in all countries of the world. Finding the origin of ectasis, with the help of melodies and mainly rhythmic motifs, you find a way of stage presence and communication full of selflessness and intensity.

     The nice thing about this collaboration was that the team was very well trained and ready for high-quality physical work, as Fernando works with the Suzuki method (a graduate of SITI Company). So, from the beginning we proceeded to concepts such as: I am fully present while being a part of the group, I give all my energy being relaxed listening and articulating speech. I had “brought” with me from Greece two musical proposals, of our origin, two traditional songs, where we used adapted and with Spanish lyrics. However, the rhythmic motifs of the show, as well as some other melodies, emerged from their own traditional elements, such as the Tinku dance (traditional Bolivian dance) and Cueca, a kind of opposite dance that is found in all parts of Chile, both in its urban and rural form. 
I was lucky enough to be there during the national Independence Day celebration (September 18) and to attend traditional events and dances. With the members of the group I visited the important places for them and we talked about the things that concern them. We finally composed a forty-minute event that involved the whole group and consequently the entire community of Arica, who supported with her presence the two performances we gave. 
Fernando Montanares Letelier
Antonina Valderrama Sáez
Berta Aurora Reyes Plaza
Paloma De Galvez
Juan Pablo Rivera Moragrega
Krashna Noguera
Valeria Vargas
Sasha Veliz Pinto
Conny Alexsandra Malla
Antonio Geovanni
Kasumi Hayashida
Jean Pierre Leveque
Paloma Godoy Espinoza
Valentina Aguilar Saez
Vannia Hernández
Percussions: Nicolas Matías Valderrama Saez
Light design: David Alejandro Cordova Patiño

Testimonials:
Su forma de trabajo no sólo te permite estar conectada potencialmente contigo, sino con una fuerza poderosa personal y grupal que por medio de una exigente disciplina y resistencia espiritual conecta con una energía, con una emoción particular, y con una calidad interpretativa distinta. Te permite volver a plantearte la reiterada pregunta: ‘’¿Por qué la actuación?’’ Su trabajo te conecta verdaderamente con dos etapas históricas, con dos tiempos importantes: el ayer y el hoy. 
    
Her way of working not only allows you to be potentially connected with yourself, but with a powerful personal and group force that through demanding discipline and spiritual resistance connects with an energy, with a particular emotion, and with a different interpretive quality. It allows you to ask yourself the repeated question: “Why acting?” Her work truly connects you with two historical stages, with two important times: yesterday and today.
Antonina S.
La particularidad del proceso de enseñanza que ejecuta la maestra georgia tsangaraki aparte de entregar gran información del genesis del arte teatral, acompaña a sus alumnos en un proceso de investigación propia el cual trabaja con sus capacidades y falencias , poniéndose de frente con sus metas como artista y persona , llegando a avances propios como también grupales , la formación que la maestra entrega es tanto interna como externa es de mucha conexión y reconocimiento. Agradezco cada una de las oportunidades que he tenido aprendiendo con ella.
The particularity of the teaching process that she executes, apart from providing great information on the genesis of theatrical art, accompanies her students in a process of research. She inspires them to work with their abilities and shortcomings, facing their goals, reaching their own potential as well as caring for the  group progress. The training that she delivers is both internal and external and of great connection and recognition. I appreciate each of the opportunities that I have had studying with her.
Krashna N.

El método de enseñanza de la maestra Georgia Tsangaraki, es fundamental poder conocer cómo utilizar todas mis capacidades (cuerpo, voz, mirada) con el fin de lograr un resultado que va a aportar al grupo, al coro en este caso. Trabajar con Georgia significa estar preparado en un 100% para actuar, bailar, cantar, saltar, tener la capacidad de detener el mundo en un movimiento y de romper todo en el siguiente. Trabajar con Georgia es un placer un agrado, ella enseña en la práctica y en la conversación.
In her teaching method, it is essential to know how to use all my abilities (body, voice, gaze) in order to achieve a result that will contribute to the group, the chorus in this case. Working with Georgia means being 100% ready to act, dance, sing, jump, have the ability to stop the world in one move and break everything in the next. Working with Georgia is a pleasure. She teaches in practice while creating dialogue.
Eduardo J.

You may also like

Back to Top